close
close
school

eClass 登入

2023 – 2024 第十三屆魔力橋 (Rummikub)邀請賽11/11/2023團體賽成績︰
冠軍︰合一堂學校
亞軍︰英華小學
季軍︰香港培正小學
個人成績︰
冠軍︰張日進啟基學校
亞軍︰彭承昊英華小學
季軍︰郭銘謙英華小學
優異︰梁穎謙馬頭涌官立小學
優異︰胡樂兒民生書院小學
優異︰張卓毅香港培正小學
優異︰嚴皓峻浸信會天虹小學
優異︰楊紫渲聖公會奉基小學